Algemeen reglement Outdoor Kerstmarkt Waregem 21 – 30 december 2019 @ Waregem expo

Algemeen

-        Op de Outdoor Kerstmarkt Waregem is er enkel plaats voor kwalitatieve en goed verzorgde/ingerichte chalets.

-        Enkel producten/goederen die op het inschrijvingsformulier werden aangevraagd en goedgekeurd mogen verkocht worden.

-        Outdoor Kerstmarkt Waregem zorgt voor een diversiteit in aanbod.

-        Outdoor Kerstmarkt Waregem zorgt voor het volledige programma: entertainment, muziek en kinderanimatie.

-        Alle deelnemers worden vermeld op de website alsook Facebook op de facebookpagina Outdoor Kerstmarkt Waregem

-        Het gebruik van een eigen geluids-, muziekinstallatie is niet toegestaan.

Inschrijving:

-        Inschrijven voor Outdoor Kerstmarkt Waregem kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

-        Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door de organisatie in behandeling genomen.

-        De deelnemer verkoopt alleen de producten/goederen die hij/zij heeft ingevuld op het inschrijfformulier

-        De inzending van het inschrijvingsformulier door de deelnemer geeft niet automatisch recht op deelname aan Outdoor Kerstmarkt Waregem. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving te weigeren, zonder dat deze beslissing hoeft gemotiveerd te zijn. De organisatie kijkt naar de meest originele chalets en een zo breed mogelijk assortiment. We nemen je inschrijving in behandeling en checken of je voldoet aan de criteria, uitstraling, originaliteit, aanbod.

-        Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen wordt niet verstrekt.

-        Het is de deelnemer verboden een deel of het geheel van zijn chalet onder te verhuren, te delen of gratis af te staan.

Data:

-        Outdoor Kerstmarkt Waregem vindt plaats van zaterdag 21 december 2019 t.e.m. maandag 30 december telkens van 14u00 tot 24u00. Dinsdag 24 december 2019 is Outdoor Kerstmarkt Waregem gesloten.

 -       De chalet is geopend tijdens de genoemde openingstijden.

Op- en afbouw van:

-        Het inrichten van de chalet kan op donderdag 19 en vrijdag 20 december 2019, telkens tussen 08u00 tot 18u00

-        Ontruiming van de chalet op maandag 30 december 2019 ,na sluitingstijd of op dinsdag 31 december 2019 vóór 12u00.

Hygiëne en veiligheid:

-        De deelnemer voldoet aan de geldende voorschriften, vergunningen en eisen het voedselagentschap.

-        De deelnemer beschikt aantoonbaar over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

-        De deelnemer voldoet aan de eisen voor hygiëne die van overheidswege worden gesteld. De standhouder dient zich te houden aan alle wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften. Voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldige hygiëne normen. Wanneer de aard van het werk het noodzakelijk maakt om voedsel met de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen. Er wordt te allen tijde gewerkt volgens HACCP voorschriften. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Men is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften.

-        De deelnemer voldoet aan de eisen die gelden voor installaties.

-        De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de betreffende gemeente, brandweer, politie en organisatie. De brandweer zal mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van onveilig materieel. De organisatie is niet verantwoordelijk voor afkeuring door de brandweer.

-        De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk de geschreven en gehandtekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen en mits een geldig keuringsattest van een erkende organisatie aangaande de gasinstallatie in de chalet.

-        In iedere chalet is een brandblusapparaat aanwezig en zal ten allen tijde vrij gehouden worden.

Technische voorwaarden:

-        De organisatie zorgt voor de indeling Indoor Outdoor Kerstmarkt Waregem en de toewijzing van de plaatsen.

-        Deelnemers kunnen niet onderling van plaats wisselen. De deelnemer dient zich verder te houden aan de toegezegde oppervlakte. De toegezegde oppervlakte kan niet op eigen initiatief van de deelnemer worden uitgebreid.

-        De organisatie biedt een afsluitbare chalet van 3x2, een pagode tent voor de chalet van 4x4, kerstverlichting aan de buitenzijde van de chalet en een brandblusapparaat.

-        Bevoorrading van de chalet vindt plaats buiten de openingstijden van de Outdoor Kerstmarkt Waregem.

-        Iedere deelnemer is echter zelf verantwoordelijk voor zijn chalet. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen en/of beschadigingen van welke aard dan ook.

-        De organisatie biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen.

-        De organisatie zorgt voor de stroomaansluitingen die via het inschrijvingsformulier besteld kunnen worden. Gebruik van eigen aggregaten door de deelnemer is niet toegestaan.

-        De organisatie zorgt tevens voor water in de vorm van een tappunt. Een eigen watervoorziening bij de standplaats is niet mogelijk.

-        Stroom wordt enkel aangesloten na keuring van de elektrische aansluiting of na het voorleggen van een keuringsattest.

-        De deelnemer zorgt zelf voor waterdichte verlichting en voor een verlengkabel met aarding.

-        Haspels moeten steeds volledig afgerold worden. Alle kabels dienen achter de chalet te lopen.

-        De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een technische installatie in de chalet wordt afgekeurd door de brandweer of een andere controlerende instelling.

-        De chalets die food verkopen voorzien zelf een blusdeken.

-        Blusmiddelen zijn te allen tijde binnen handbereik zijn van de plaats waar men bakt of braadt.

-        Mochten er tijdens een controle gebreken worden vastgesteld, dan loopt de deelnemer het risico dat zijn chalet tijdens Outdoor Kerstmarkt Waregem zal worden gesloten.

-        De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen op de Outdoor Kerstmarkt Waregem.

-        De organisatie moet de standhouder niet vrijwaren voor stoornissen in het gebruiksgenot, veroorzaakt door derden.

-        Elke handelwijze strijdig met de richtlijnen van de organisatie, de gemeentelijke regelgeving, de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het festivalterrein verstoren, kan uitsluiting en verwijdering van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien de deelnemer en/of zijn/haar medewerkers weigeren gevolg te geven aan de richtlijnen van de organisatie, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te laten verwijderen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan vallen ten laste van de deelnemer.

Schoonmaak en schade:

-        De organisatie staat in voor afvalverwerking, het onderhoud van de terrassen.

-        De deelnemer zorgt voor het schoonhouden rondom zijn toegewezen chalet en tent.

-        De deelnemer laat de ruimte nabij zijn chalet/tent schoon achter en laat vuilnis achter op de daarvoor aangewezen plek.

-        De deelnemer dient de ondergrond van de chalet te vrijwaren van mogelijke vet- en olievlekken. Bij de oplevering van de chalet, zowel voorafgaand aan Outdoor Kerstmarkt Waregem als bij de afsluiting, maakt de organisatie foto’s van de chalet. Als blijkt dat er na afloop vet- en olievlekken worden geconstateerd die met de reguliere schoonmaak niet verwijderd kunnen worden, dan worden de extra kosten voor schoonmaak in rekening gebracht aan de deelnemer.

-        De chalet wordt vrij van enige vorm van schade achtergelaten.

-        In geval van vervuiling en/of schade kunnen tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan, daags na het de vaststelling. Als de deelnemer daarbij niet aanwezig wenst te zijn, dan aanvaardt hij/zij de vaststellingen van de organisatie en is bindend. Eventuele herstelkosten zijn in alle gevallen voor de deelnemer.

Aansprakelijkheid en verzekering

-        Voor elke deelnemer wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De exposant ziet, zowel in eigen naam als in naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden. De deelnemer verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

-        Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d. aan de goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan één van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één van de aangestelden, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen.

Je kan je deelname bevestigen door het overeenstemmende bedrag over te schrijven naar

*De vlaamse ardennen op reknr. BE53 860 10198 3253

Met mededeling kerstmarkt Waregem en het nr van de chalet naar voorkeur en je mailadres

Prijs: 1 chalet komt op €1500,     Prijs: dubbele chalet € 2900,

Deze prijzen zijn exclusief btw., factuur word je toegezonden bij inschrijving via mail

Drank en eetstanden (directe consumptie) betalen 20% meer op de boven vermelde prijs

Contactpersonen:

*Juré William 0477/438394   www.de-vlaamse-ardennen.be   

de-vlaamse-ardennen@telenet.be

*Meersseman Jan 0478/912930   www.vlaamsemarkten.com   

vlaamsemarkten@gmail.com

Annulering:

-        Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator.

1. Annulering tot 31 augustus 2019: 50% van de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.

2. Annulering na 31 augustus 2019: de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.

-        Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de deelnemer. De inschrijver gaat uitdrukkelijk akkoord dat, zo hij de standruimte niet effectief inneemt, de organisator gerechtigd is de aan de inschrijver toegewezen standruimte alsnog te verhuren aan een derde of aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele deelnemer.

Betwistingen:

Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het inschrijvingsformulier, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Kortrijkse rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste aanleg, hetzij de Rechtbank van koophandel

MarktkramersverenigingDe Vlaamse Ardennen